គម្រោងអន្តរជាតិ

 • project

  ឈូងសមុទ្ររ៉ានីយ៉ាំងម៉ានីល

 • project

  ម៉ៃយ៉ាំងហ្គា

 • project

  គម្រោងផ្លែប៉ោមធំ

 • project

  គម្រោងប៉ាស៊ីអូហាយ -ម៉ានីល

 • project

  អគារហ្គ្រោវើរ

 • project

  អគារសន្និសីទ

 • project

  មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជបណ្ឌិតម៉ានីល - ម៉ានីល

 • project

  ផ្ទះល្ខោនអូប៉េរ៉ាអាល់ហ្សេរី